Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vlachovice
Vlachovice

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

4. Základní informace k životní situaci

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že se ho účastní mladiství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která pořádá zotavovací akci, starší 18 let (dále jen "pořádající osoba").

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořádající osoba je povinna zajistit umístění zotavovací akce, její zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem, a dále dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upravuje prováděcí právní předpis.

Prováděcí právní předpis také stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto prováděcím právním předpisem.

Dále je pořádající osoba povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:

 • termín a místo konání akce,

 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,

 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a

 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Pokud není zásobování pitnou vodou zajištěno z veřejného vodovodu nebo z jiného oficiálního zdroje pitné vody, musí být součástí ohlášení i protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Pořádající osoba také zajistí doklady o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se zotavovací akce a o zdravotní způsobilosti osob činných na zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník (podrobnosti jsou uvedeny v bodě 10), a dále péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vytipujte vhodné místo nebo objekt pro zotavovací akci; zjistěte, zda jsou zde splněny požadavky uvedené v bodě 06, a jeden měsíc před zahájením tuto zotavovací akci ohlaste příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušné krajské hygienické stanici).

Zotavovací akci můžete ohlásit osobně, písemně nebo elektronicky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, to znamená na územní pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktujte pracovníky oddělení hygieny dětí a mladistvých místně příslušného územního pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

Umístění zotavovací akce lze konzultovat (z hlediska možných rizik) i s pracovníky hasičského záchranného sboru příslušného kraje.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pořádající osoba zašle nebo předloží místně příslušné krajské hygienické stanici ohlášení dle bodu 06, včetně příp. protokolu o kráceném rozboru jakosti pitné vody.

Při konání zotavovací akce musí mít dítě účastnící se zotavovací akce doklad o zdravotní způsobilosti; zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Dalším dokladem je písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Fyzické osoby účastnící se zotavovací akce jako dozor nebo zdravotník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé; zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; tato povinnost se nevztahuje na zdravotnické a pedagogické pracovníky.

Osoby činné při stravování musí splňovat podmínky pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj. musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví; zdravotní průkaz vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb; vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou prohlídku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář k ohlášení zotavovací akce orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoven.

"Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě" je uveden v příloze č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek k ohlášení zotavovací akce není stanoven.

Zpoplatněno je vydání posudku o zdravotní způsobilosti; výši poplatku určuje lékař, který posudek vydává.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zotavovací akce se musí ohlásit jeden měsíc před jejím zahájením.

Orgán ochrany veřejného zdraví bere ohlášení o zotavovací akci na vědomí a dále se k ní nevyjadřuje; pouze v případě, že k místu a způsobu konání zotavovací akce zaujme negativní stanovisko, zahájí správní řízení k vydání rozhodnutí o zákazu konání zotavovací akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Nepřímým účastníkem může být majitel pozemku nebo zařízení, kde se zotavovací akce pořádá, a vlastník nebo provozovatel zdroje pitné vody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Zajistit příslušné doklady (posudky a prohlášení) od dětí a fyzických osob účastnících se zotavovací akce.

 • Zajistit umístění zotavovací akce, její zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů; dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které rovněž upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (tato vyhláška v příloze č. 1 také stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů).

 • Přijmout na zotavovací akci jen dítě, které je zdravotně způsobilé.

 • Jako vedoucí (dozor) a zdravotníka přijmout jen osoby k této činnosti zdravotně způsobilé.

 • Zajistit, aby všechny osoby činné ve stravování splňovaly předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj. musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a vlastnit zdravotní průkaz.

 • Zajistit základní péči o zdraví všech účastníků akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených příslušnými právními předpisy, včetně kontroly dodržování zásad osobní hygieny u osob činných ve stravování, způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská nebo porodní asistentka, student lékařství po ukončení třetího ročníku, a fyzická osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci.

 • Zajistit účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných ve stravování, při převzetí posudků a prohlášení o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných na zotavovací akci, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce; pořízení výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal; vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení zotavovací akce zákonným zástupcům dítěte a fyzickým osobám činným na zotavovací akci.

 • Zajistit vedení zdravotnického deníku, seznamu účastníků, prohlášení a výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných na zotavovací akci a následné uchování těchto dokumentů po dobu šesti měsíců od skončení zotavovací akce.

 • Informovat osobu, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

 • Zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce.

 • Zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce (minimální rozsah vybavení lékárničky je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).

Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže doposud nezúčastnily.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ohlášení lze zaslat elektronickou poštou na místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k tomu, že se podává pouze ohlášení, nejsou stanoveny žádné opravné prostředky.

Pouze v případě rozhodnutí o zákazu konání zotavovací akce se lze odvolat do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky - hlavnímu hygienikovi České republiky, a to prostřednictvím krajské hygienické stanice, která rozhodnutí vydala.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; blokové pokuty dle § 29 odst. 1 písm. f) a písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Informace můžete získat na místně příslušném územním pracovišti krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor ochrany veřejného zdraví

26. Kontaktní osoba

MUDr. Zdeňka Trestrová - oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.02.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doporučení pro pořadatele a účastníky zotavovací akce

Informujte se o všech podmínkách a povinnostech, týkajících se pořádání zotavovací akce, na místně příslušném územním pracovišti krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

Důležitá je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží.

Krizovým situacím a úrazům se dá předejít poučením všech účastníků zotavovací akce (před jejím zahájením) o základních podmínkách bezpečnosti práce a první pomoci.

Povinnost zajistit toto poučení má provozovatel, který musí doložit, že v potřebném rozsahu provedl školení fyzických osob účastnících se zotavovací akce.

nahoru